DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacantă de Inspector de Specilitate I – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al HG.nr. 286/2011, modificată și completată prin HG.nr.1027/2014:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic

-Vechime in specialitatea studiilor: minimum 4 luni

-Curs de perfectionare in domeniul Resurselor Umane

-Cunostinte operare PC.

-Abilităţi de relaţionare-comunicare;

-Abilităţi pentru munca în echipă;

-Disponibilitate la un program flexibil.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

- proba scrisă: 07.12.2018 ora 09.00;

- proba interviu: 12.12.2018 ora 11.00. 

Data - limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.12.2018, ora 16.00.

Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinți, localitatea Drobeta Turnu Severin, Aleea Mihai Gușiță nr.6, judeţul Mehedinți, la telefon – 0352401482.

Descarca Anunt