Direcţia Judeţeană Pentru Sport Şi Tineret Mehedinţi, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun.Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
1. muncitor calificat IV – 1 post
2. îngrijitor – 1 post
     Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al HG. nr. 286/2011, modificată și completată prin HG. nr.1027/2014:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specificenecesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:
     1. muncitor calificat IV – 1 post
-nivelul studiilor: studii generale sau medii;
-vechime – nu e cazul
    2. îngrijitor – 1 post
-nivelul studiilor: studii generale sau medii;
-vechime – nu e cazul
Dosarul de concursva conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
  1. Tipul , data şi ora desfăşurării probelor de concurs:
pentru postul de muncitor calificat IV:
- proba scrisă: 21.11.2016 ora 11.00;
- interviul: 24.11.2016 ora 11.00.
pentru postul de îngrijitor:
- proba scrisă: 21.11.2016 ora 11.00;
- interviul: 24.11.2016 ora 11.00.
  1. Locul de desfăşurare: sediul DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Gușiță, numărul 6, mun.Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți.
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:
Pentru postul de muncitor calificat IV:
  1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  3. Legea Securității și Sănătății în Muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru postul de îngrijitor:
  1. Legea nr.477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea Securității și Sănătății în Muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Data - limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.11.2016, ora 16.00.
Persoana de contact, care asigură secretariatul comisiilor de concurs și de soluționare a contestaților este:
Referent III Asistent – POPESCU OCTAVIAN, telefon 0352401482.
Probele de concurs se desfăşoară astfel:

Selecţia dosarelor de concurs: în data
de 11.11.2016, ora 10.00.
Susţinerea probelor de concurs pentru posturile de muncitor calificat și respectiv îngrijitor:

- proba scrisă: 21.11.2016 ora 11.00;
- interviul: 24.11.2016 ora 11.00.
     Rezultatele obţinute la probele de concurs se afişează după susţinerea fiecărei probe de
concurs, astfel:
- selecţia dosarelor de concurs: în data de 11.11.2016, ora 15.00.
- proba scrisă în data de 21.11.2016,ora 16.00;
- interviul: în data de 24.11.2016, ora 13.00.
         Eventualele contestaţii se pot depune în termen, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinți din Str.Mihai Gușiță nr.6, astfel:

- pentru selecţia dosarelor de concurs până în data 15.11.2016 ora 11.00;
- pentru proba scrisă până în data de22.11.2016 ora 16.00.
- pentru proba interviu până în data de25.11.2016 ora 13.00.
Rezultatele contestaţilor se afişează, astfel:

- pentru selecţia dosarelor de concurs: în data de 16.11.2016, ora 11.00;
- pentru proba scrisă: în data de 23.11.2016, ora 11.00;
- pentru proba interviu: în data de 25.11.2016, ora 15.00;
     Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 25.11.2016, ora 16.00, la sediul instituţiei .
     Concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs, se desfasoară în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
         Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinți, localitatea Drobeta Turnu Severin, Aleea Mihai Gușiță nr.6, judeţul Mehedinți, la telefon – 0352401482.